8-Way FS

Russia Phoenix 11

Phoenix 11

 

Ruslan Azarov, Dmitry Zubkov, Andrey Ivkin, Andrey Kalugin, Ksenia Krasnova, Evgeny Stashchenko, Igor Prokhorov, Vitaly Yakunin, Maxim Savin (camera)